Meest Gestelde Vragen

Wat is een abonnement van elektrische step?


Een abonnement betekent toegang tot een elektrische step voor een bepaalde duur - zolang u wilt en betaalt. Het is anders dan leasing: u hoeft geen contract te tekenen voor 12-24-36 maanden, en u zult de step niet bezitten op het einde van uw abonnement. Wij bieden de flexibiliteit van 'no-commitment', wat betekent dat u uw abonnement op elk moment kunt opzeggen - met slechts een opzegtermijn van één maand. En wij zorgen voor uw step op elk moment dat u onderhoud en reparatie nodig heeft - gratis*!
Hoe kan ik een STEP bestellen?


U kunt uw step gemakkelijk bestellen op onze pagina. U kunt op bestel nu!' klikken, het bedrag van de eerste maand betalen en uw leveringsdatum selecteren. Als u niet overtuigd bent, kunt u uw contactgegevens invullen en zullen wij u contacteren om onze dienst uit te leggen en uw vragen te beantwoorden.
Wat is de minimale contractduur en opzegtermijn?


U kunt uw abonnement te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat de minimale looptijd van het abonnement 2 maanden is.
Wat als mijn step kapot gaat?


Als er iets misgaat met uw e-step, neem dan contact met ons op met de gegevens van de schade per e-mail op info@ridestep.co of via WhatsApp (0486935284). Afhankelijk van het probleem plannen we een herstelling ter plaatse of vervangen we uw defecte step door een werkende. Wij zorgen ervoor dat uw step altijd werkt!
Hoe cancel ik mijn STEP abonnement?


U kunt ons een e-mail sturen naar info@ridestep.co om de opzegging van uw abonnement aan te vragen. Op basis van de opzegtermijn van een maand zal ons team een maand na uw aanvraag een pick-up plannen.
Wat als mijn step wordt gestolen?


In geval van diefstal kunt u direct contact met ons opnemen met alle nodige details, zoals datum, locatie en hoe het incident is gebeurd. U dient de diefstal aan te geven bij de politie en ons binnen 48 uur na het incident het geregistreerde rapport door te sturen. Wij berekenen een vergoeding afhankelijk van de soort step dat u gebruikt. Als u uw abonnement wilt voortzetten, ontvangt u een nieuwe step binnen 48 uur na de melding, na betaling van de nalatigheidsvergoeding.
Waar is STEP beschikbaar?


Goed nieuws! We beperken ons niet tot de grote steden en zullen proberen om elk huishouden binnen het werkingsgebied rond onze regionale hubs in België te bestrijken - voor nu! Op dit moment zijn we alleen beschikbaar in het centrum en de buitenwijken van Brussel, Antwerpen en Gent. Vanaf november zijn we echter ook beschikbaar in andere delen van België en hopelijk ook in een buurland!
Hoeveel kilometer kan ik met mijn step rijden (volledig opgeladen)?


De actieradius hangt van het model van uw keuze af (varieert tussen ~25 km voor Eco en ~45 km voor Premium). Echter, de theoretische actieradius kan altijd variëren afhankelijk van een aantal factoren, zoals gewicht, rijstijl (snelheid en versnelling), temperatuur, bandenspanning, leeftijd van de step enz.
Hoe laad ik mijn step op? Hoe lang duurt het normaal gesproken?


Bij de levering geven wij u een originele oplader van uw model. U kunt uw step opladen in een standaard stopcontact bij uw kantoor of thuis. Opladen duurt tussen de 4-7 uur, afhankelijk van uw model: 3-4 uur voor Eco en 6-7 uur voor Premium.
Wat als ik al een step hebt? Kan ik dan toch nog van uw service gebruik maken?


Momenteel werken we aan een herstellingplatform voor eigenaren. Voor meer informatie, bezoek reparation.ridestep.co.
Waar is de activeringskost voor?


We vragen een eenmalige betaling aan bij de levering. Deze activeringskost dekt de eerste levering op uw adres, de volgende logistieke kosten voor aankomende swaps (ruilen) en annulering, alle herstellingen/onderhoud tijdens de duur van uw abonnement, onze klantendienst en andere administratieve activiteiten.
Hoe zorg ik voor mijn step?


Wij zullen u bij aflevering van het apparaat per e-mail zorginstructies geven. Om de levensduur te verlengen en ons te helpen bij onze missie van duurzaamheid, raden wij u aan de zorginstructies goed te lezen.
Welke onderhouds- en reparatiegevallen vallen onder het STEP-abonnement?


STEP-abonnement dekt alle gebruiksgerelateerde slijtage (bijv. lekke (of versleten) banden, niet-functioneel scherm, gebroken spatbord enz.) Het dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken, waterlekkage (gebruik onder zware regenval), nalatigheid van de gebruiker of vandalisme. De gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhoud van het apparaat.
Welke mobiele apps kan ik gebruiken voor mijn step?


U ontvangt een lijst met Apps die u met uw apparaat kunt gebruiken nadat wij uw step hebben afgeleverd. Door deze apps kunt u de gezondheid van uw step volgen en andere gebruiksgerelateerde gegevens verstrekken, zoals de resterende afstand met het huidige batterijpercentage.
Hoe moet ik mijn apparaat afsluiten?


STEP raadt u aan om uw apparaat te afsluiten met twee sloten - waarvan er één moet worden gebruikt om het apparaat aan een paal te koppelen. U kunt contact met ons opnemen om meer te weten te komen over welke sloten wij aanbevelen en zelfs deze sloten van ons krijgen.
Kan ik de firmware van mijn apparaat upgraden (flashen)?


Nee. STEP staat geen van haar klanten toe om onomkeerbare upgrades of wijzigingen aan de software of hardware van het apparaat uit te voeren.

Frequently asked questions

What is an e-scooter subscription?


A subscription simply means receiving an e-scooter for a duration defined by you. It is different from leasing: you will not need to sign a contract for 12-24-36 months, and you will not possess the device at the end of your subscription. We offer the flexibility of 'no-commitment', meaning that you can cancel your subscription any time - with only a one-month notice period. And we will take care of your device any time you need maintenance and repair - for free*!.
How can I order a STEP?


You can order your e-scooter easily by signing up on our website. You can click 'book now', pay the fee of the first month and select your delivery date. If you are not convinced, you can fill your contact details and we will reach out to you to explain our service and answer your questions.
What happens if my e-scooter breaks down?


If something goes wrong with your e-scooter, contact us with the details of the damage via WhatsApp (0486935284) or by email on info@ridestep.co. Depending on the issue, we will either schedule a repair on-spot or swap your broken device with a working one. We will make sure that your scooter always works!
What is the minimum contract duration and notice period?


You can end your subscription any time with one-month notice period. This means that the minimum subscription duration is 2 months.
How do I cancel my STEP subscription?


You can send us an email at info@ridestep.co to request the cancellation of your subscription. Based on the one-month notice period, our team will schedule a pick-up one-month after your request.
What if my scooter gets stolen?


In case of theft, please contact us immediately, by providing us the details, such as date, location and how the incident happened. You will need to report the theft to the police and send us the registered report within 48 hours of the incident. We will charge a deductible fee depending on your type of device. If you would like to continue your subscription, you will receive a new scooter within 48 hours after reporting, upon payment of the fee.
Where is STEP available now?


ridestep.co/locations
How many kilometers can I ride with a full battery?


The range you can cover with your scooter depends on the model you choose (up to 25 km for Eco and up to ~45 km for Premium). The ideal range stated in the specs is subject to variations depending on a variety of factors, such as body weight, riding style (speed and acceleration profile), ambient temperature, tire pressure, age of device and so on.
How do I charge my scooters? How long does it typically take?


At your delivery, you will be given a specific charger for your model. You can charge your scooter using a standard socket at your home/office. Charging time depends on the model you choose ranging from 3-4 hours for Eco to 6-7 hours for Premium models.
What if I have my own scooter, can I still use your service?


We are currently working on a repair platform model for scooter owners. Please visit reparation.ridestep.co for more details.
What is the activation-fee for?


We collect a one-off payment upon delivery. This activation fee covers the first delivery to your address, the following logistics costs for upcoming swaps and cancellation, all the repairs/maintenance during the duration of your subscription, our customer service and other administrative activities.
Can I change my type of subscription?


Yes, you can easily upgrade/downgrade your device by sending us an email 1 month in advance. Please note that the actual swap date might be affected by availability in stock.
How can I take care of my device?


We will provide you care instructions via email upon delivery of the device. To maintain the longevity and to help us in our mission of sustainability we encourage you to read the care instructions well.
What maintenance and repair instances are covered for free by a STEP subscription?


STEP subscription covers all usage related wear and tear (e.g. flat (or worn) tires, non-functional display screen, broken mudguard etc.). It does not cover damages caused by accidents, water leakage (use under heavy rain), negligence by user or vandalism. The user is primarily responsible for taking good care of the device.
Which apps can I use with my device?


You will be sent a list of Apps that you can use with your device once we have delivered your shipment. These apps can track the health of your device and provide other usage related details, such as remaining distance with current battery percentage.
How should I lock my device?


STEP recommends that you lock your device with two locks - one of which must be used to secure the device to a pole. You can get in touch with us to know more about which locks we recommend.
Can I upgrade my device firmware?


No. STEP does not allow any of its customers to make any irreversible upgrades or changes to either the software of hardware of the device.

Meest Gestelde Vragen

Qu’est-ce qu’un abonnement pour trottinette électrique ?


Un abonnement signifie simplement recevoir une trottinette électrique pour une durée que vous allez définir. Le principe est différent de celui du leasing : vous n'aurez pas besoin de signer de contrat pour une durée définie telle que 12, 24, 36 mois, et vous ne posséderez pas l'appareil à la fin de votre abonnement. Nous offrons une flexibilité « sans engagement », ce qui signifie que vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment - avec un préavis d'un mois seulement. Et nous prendrons soin de votre appareil chaque fois que vous avez besoin de maintenance et de réparation - gratuitement * !
Comment puis-je commander un appareil de chez STEP ?


Vous pouvez commander votre trottinette électrique facilement en vous inscrivant sur notre site Web. Vous pouvez cliquer sur « s’abonner », payer les frais du premier mois et sélectionner votre date de livraison. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez remplir vos coordonnées et nous vous contacterons pour vous expliquer notre service et répondre à vos questions.
Que se passe-t-il si ma trottinette électrique tombe en panne ?


Si votre trottinette électrique encontre un mal fonctionnement, contactez-nous avec la description des problèmes via WhatsApp (0486935284) ou par e-mail à info@ridestep.co. Selon le problème, nous planifierons une réparation sur place ou remplacerons votre appareil défectueux par un appareil en état de marche. Nous nous assurerons que votre trottinette fonctionne toujours !
Quelle est la durée minimale du contrat et la période de préavis ?


Vous pouvez mettre fin à votre abonnement à tout moment avec un délai de préavis d'un mois. Cela signifie que la durée minimale de l'abonnement est de 2 mois.
Comment annuler mon abonnement STEP ?


Vous pouvez nous envoyer un e-mail à info@ridestep.co pour demander l'annulation de votre abonnement. Sur la base de la période de préavis d'un mois, notre équipe planifiera une prise en charge un mois après votre demande.
Et si ma trottinette est volée ?


En cas de vol, veuillez nous contacter immédiatement, en nous fournissant les détails, tels que la date, le lieu et comment l'incident s'est produit. Vous devrez signaler le vol à la police et nous envoyer le rapport enregistré dans les 48 heures suivant l'incident. Nous facturerons une franchise en fonction de votre type d'appareil. Si vous souhaitez continuer votre abonnement, vous recevrez une nouvelle trottinette dans les 48 heures suivant le signalement, après le paiement des frais.
Quelles sont les zones d’opérations de STEP ?


Bonne nouvelle ! Nous ne sommes pas limités aux grandes villes et essayons de couvrir tous les foyers autour de nos hubs régionaux en Belgique - pour l'instant ! Actuellement, nous ne sommes disponibles que dans le centre et la banlieue de Bruxelles, Anvers et Gand. Cependant, à partir de novembre, nous deviendrons disponibles dans d'autres parties de la Belgique ainsi que dans un pays voisin normalement !
Combien de kilomètres puis-je parcourir avec une batterie chargée au maximum?


L'autonomie que vous pouvez couvrir avec votre trottinette dépend du modèle que vous choisissez (jusqu'à 25 km pour Eco et jusqu'à environ 45 km pour Premium). L’intervalle idéal indiqué dans les spécifications est sujet à des variations en fonction de divers facteurs, tels que le poids corporel, le style de conduite (profil de vitesse et d'accélération), la température ambiante, la pression des pneus, l'âge de l'appareil, etc.
Comment charger ma trottinette électrique ? Combien de temps cela prend-il généralement ?


Lors de votre livraison, vous recevrez un chargeur spécifique à votre modèle. Vous pouvez charger votre trottinette en utilisant une prise standard à votre domicile / bureau. Le temps de charge dépend du modèle que vous choisissez, allant de 3-4 heures pour Eco à 6-7 heures pour les modèles Premium.
Et si j'ai ma propre trottinette, puis-je quand bien même utiliser votre service ?


Nous travaillons actuellement sur un modèle de plate-forme de réparation pour les propriétaires de trottinette. Veuillez visiter reparation.ridestep.co pour plus de détails.
À quoi servent les frais d’activation ?


Nous percevons un paiement unique à la livraison. Ces frais d'activation couvrent la première livraison à votre adresse, les frais logistiques pour les échanges et annulations à venir, toutes les réparations / maintenance pendant la durée de votre abonnement, notre service client et autres activités administratives.
Puis-je changer mon type d’abonnement ?


Oui, vous pouvez facilement upgrade ou downgrade votre appareil en nous envoyant un e-mail 1 mois à l'avance. Veuillez noter que la date réelle du swap peut être affectée par la disponibilité en stock.
Comment puis-je prendre soin de mon appareil ?


Nous vous fournirons des instructions d'entretien par e-mail lors de la livraison de l'appareil. Pour maintenir la longévité d’utilisation du véhicule et pour nous aider dans notre mission de durabilité, nous vous encourageons à bien lire les instructions du manuel d’entretien.
Quels types de maintenance et de réparation sont couvertes gratuitement par un abonnement STEP ?


L'abonnement STEP couvre toute l'usure liée à l'utilisation (par exemple, pneus plats (ou usés), écran d'affichage non fonctionnel, garde-boue cassé, etc.). Il ne couvre pas les dommages causés par des accidents, des fuites d'eau (utilisation sous de fortes pluies), la négligence de l'utilisateur ou le vandalisme. L'utilisateur est principalement responsable de prendre soin de l'appareil.
Quelles applications mobiles puis-je utiliser avec mon appareil ?


Vous recevrez une liste d'applications que vous pouvez utiliser avec votre appareil une fois que nous aurons livré votre appareil. Ces applications peuvent suivre l'état de santé de votre appareil et fournir d'autres détails liés à l'utilisation, tels que la distance restante et le pourcentage de batterie.
Comment verrouiller mon appareil ?


STEP vous recommande de verrouiller votre appareil avec deux cadenas, l'un doit être utilisé pour accrocher l'appareil à un poteau. Vous pouvez nous contacter pour en savoir plus sur les cadenas que nous recommandons
Puis-je améliorer le micrologiciel de mon appareil ?


Non. STEP n'autorise aucun de ses clients à effectuer des améliorations ou des modifications irréversibles du logiciel ou du matériel de l'appareil.